ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN

VAN TOPIARY ART B.V.

 

Gedeponeerd op 28 augustus 2006 ter griffie van de Rechtbank ’s-Gravenhage en aldaar ingeschreven onder nummer 66/2006.

 

A.        ALGEMENE BEPALINGEN

 

A.1         Definities

 

Leverancier:        Topiary Art B.V. handelend onder de naam Artopya;

 

Afnemer:             de in de overeenkomst genoemde partij met wie leverancier een overeenkomst voor het verrichten van diensten en/of werkzaamheden sluit;

 

Zaken:                 door leverancier geproduceerde en/of verkochte goederen;

 

Eindgebruiker:     de al dan niet in de overeenkomst genoemde partij aan wie afnemer haar goederen, producten, werkzaamheden en diensten levert;

 

Overeenkomst:   de tussen afnemer en leverancier te sluiten overeenkomst met betrekking tot te verrichten diensten en/of werkzaamheden en/of te leveren goederen;

 

Werkdag:             maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van algemeen erkende feestdagen;

 

A.2         Toepasselijkheid

 

A.2.1       Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle offertes, prijsopgaven en aanbiedingen van leverancier, alsmede op alle overeenkomsten en/of rechtsbetrekkingen tussen leverancier en afnemer. Deze voorwaarden treden in de plaats van alle eerder gedane mondelinge en/of schriftelijke mededelingen, voorstellen, garanties en toezeggingen, en alle andere eerdere algemene voorwaarden van leverancier en alle andere eerdere inkoopvoorwaarden van afnemer.

A.2.2       Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden, waaronder mede inkoopvoorwaarden worden verstaan, van afnemer maken geen deel uit van de overeenkomst tussen leverancier en afnemer en binden derhalve leverancier niet, tenzij leverancier deze voorwaarden schriftelijk en uitdrukkelijk heeft aanvaard.

A.2.3       Bij eventuele tegenstrijdigheid van deze algemene voorwaarden met die van afnemer, prevaleren deze algemene voorwaarden, tenzij leverancier afnemer schriftelijk heeft bevestigd dat diens voorwaarden prevaleren.

A.2.4       Wanneer deze algemene voorwaarden tussentijds worden gewijzigd, maakt de gewijzigde versie daarvan deel uit van elke naar het moment van inwerkingtreding van de wijziging tussen leverancier en afnemer tot stand gekomen overeenkomst.

 

A.3         Verplichtingen afnemer jegens leverancier ten aanzien van eindgebruiker

 

A.3.1       Afnemer vrijwaart leverancier onvoorwaardelijk en volledig voor eventuele aanspraken, schade e.d. zijdens derden, waaronder de eindgebruiker. In ieder geval zal leverancier volledig schadeloos zijn gesteld door afnemer.

A.3.2       Afnemer verplicht zich jegens de leverancier onderhavige algemene voorwaarden volledig, onvoorwaardelijk en onherroepelijk van toepassing te doen laten zijn jegens de eindgebruiker, op straffe van volledige schadeloosstelling van leverancier.

 

A.4         Aanbod, bestelling en totstandkoming van de overeenkomst

 

A.4.1      Alle aanbiedingen van leverancier zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Aanbiedingen zijn gebaseerd op de door afnemer verstrekte gegevens. Indien deze gegevens niet correct blijken te zijn, heeft leverancier het recht haar aanbieding te wijzigen of in te trekken. Afnemer draagt het onvoorwaardelijke risico voor schade veroorzaakt door fouten of gebreken in de door hem verstrekte tekeningen, berekeningen, constructies, bestekken en uitvoeringsvoorschriften of andere specificaties die de basis vormen voor de werkzaamheden.

A.4.2       De van het aanbod deeluitmakende documenten (zoals tekeningen, technische beschrijvingen, etc.) zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch zijn niet bindend en blijven het (intellectuele) eigendom van leverancier. Zij mogen niet zonder toestemming van leverancier worden gebruikt, gekopieerd of aan derde ter beschikking worden gesteld of openbaar gemaakt.

A.4.3       De aanbieding van leverancier is 30 dagen geldig te rekenen vanaf de datum van dagtekening van de aanbieding, tenzij anders in de aanbieding is bepaald. Indien een aanbieding binnen deze termijn niet schriftelijk is geaccepteerd, vervalt de aanbieding, behoudens het geval leverancier de geldigheidsduur van de aanbieding schriftelijk heeft verlengd.

A.4.4       Leverancier is gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met het opstellen van de aanbieding in rekening te brengen, mits de afnemer hiervan vooraf op de hoogte is gesteld.

A.4.5       Herroeping van een aanbod onder een tijdstermijn gedaan blijft mogelijk, ook waar het aanbod niet vrijblijvend is gedaan.

A.4.6       Er is sprake van een overeenkomst zodra de aanbieding van leverancier schriftelijk onverkort is aanvaard door afnemer.

A.4.7       In een geval als beschreven onder A.4.1. zullen partijen ten tijde van de reeds gesloten overeenkomst gehouden zijn om zich in te spannen deze overeenkomst nader aan te vullen uitsluitend ten aanzien van de onder A.4.1. geformuleerde tekortkoming zijdens afnemer. In een dergelijke situatie staat het uitsluitend de leverancier tevens vrij de overeenkomst te ontbinden.

 

A.5         Prijzen en tarieven

 

A.5.1       Verkoop, levering en ter beschikkingstelling van goederen respectievelijk de verrichting van werkzaamheden en/of diensten geschiedt tegen de op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst door leverancier gehanteerde prijzen en tarieven.

A.5.2       Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk met afnemer overeengekomen zijn alle door leverancier gehanteerde prijzen en tarieven exclusief omzetbelasting en exclusief eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen en exclusief administratie-, installatie-, montage-, verpakkings-, transport-, verzend- of reiskosten.

A.5.3       De leverancier behoudt zich het recht voor de prijzen en tarieven te wijzigen. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden, behoudens andersluidende afspraak, vanaf het moment waarop deze worden ingevoerd.

A.5.4       Uitsluitend in geval van een significante prijs- en/of tariefverhoging zal leverancier afnemer hiervan voor zover redelijkerwijs mogelijk op de hoogte stellen. Indien afnemer zich niet kan verenigen met deze door leverancier aangekondigde prijs- en/of tariefverhoging, is afnemer gerechtigd de met leverancier bestaande overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke aan leverancier te zenden buitengerechtelijke verklaring. Indien leverancier deze verklaring niet binnen dertig dagen na ontvangst door afnemer van de kennisgeving inzake de prijs- en/of tariefverhoging heeft ontvangen, althans vanaf het moment waarop afnemer redelijkerwijs kennis heeft kunnen nemen van de prijs- en/of tariefverhoging, wordt afnemer geacht akkoord te zijn gegaan met de prijs- en/of tariefverhoging, waardoor een eventueel beroep op ontbinding niet schadeloos kan geschieden.

 

A.6         Betaling

 

A.6.1      Betaling door afnemer van de door leverancier verzonden facturen dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door leverancier aangewezen bank- en/of girorekening, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.

A.6.2       Door afnemer gedane betalingen strekken in de eerste plaats tot voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en pas daarna tot voldoening van de oudste openstaande en opeisbare facturen, zelfs indien afnemer vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

A.6.3      Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van leverancier is het afnemer niet toegestaan zijn betalingsverplichting jegens leverancier te verrekenen met een vordering van afnemer op leverancier, uit welke hoofde dan ook.

A.6.4       Leverancier heeft het recht op ieder moment vooruitbetaling, contante betaling, dan wel zekerheid voor de betaling van afnemer te verlangen.

A.6.5       De betalingstermijn als bedoeld in A.6.1 is een fatale termijn. Bij niet-tijdige betaling is afnemer dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is leverancier gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur de wettelijke rente in rekening te brengen.

A.6.6       Indien afnemer niet of niet tijdig betaalt, is afnemer aan leverancier naast de in artikel A.6.5 bedoelde rente tevens buitengerechtelijke kosten verschuldigd, welke zullen worden berekend aan de hand van Aanbeveling II van het rapport Voorwerk II, onverminderd het recht van leverancier om de werkelijk gemaakte kosten, waaronder eventuele gerechtelijke kosten, aan afnemer in rekening te brengen, indien deze het aldus berekende bedrag te boven mochten gaan.

A.6.7       Ingeval van niet of niet-tijdige betaling door afnemer dan wel niet of niet-behoorlijke nakoming van enige op afnemer rustende verplichting is leverancier gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden en verdere leveranties respectievelijk verrichting van werkzaamheden en/of diensten te staken, onverminderd het recht van leverancier om nakoming of vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding van de overeenkomst geleden schade van afnemer te vorderen.

 

A.7         Levering en leveringstermijnen, overgang van risico

 

A.7.1       Alle door leverancier genoemde of overeengekomen (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan leverancier bekend waren. Leverancier spant zich er naar behoren voor in overeengekomen (leverings)termijnen zoveel mogelijk in acht te nemen.

A.7.2       Alle door leverancier gehanteerde leveringstermijnen zijn streeftermijnen en derhalve geen fatale termijnen.

A.7.3      Leverancier is gerechtigd de nakoming van diens verplichtingen jegens afnemer op te schorten, zolang afnemer niet aan al zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van enige met leverancier bestaande rechtsverhouding heeft voldaan. Deze opschorting geldt tot het moment waarop afnemer alsnog zijn verplichtingen jegens leverancier volledig is nagekomen.

A.7.4       Leverancier is niet gebonden aan al dan niet uiterste (leverings)termijnen die vanwege buiten zijn macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Evenmin is leverancier gebonden aan een al dan niet uiterste leveringstermijn als partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de overeenkomst (meerwerk, wijziging van specificaties etc.) zijn overeengekomen. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen leverancier en afnemer mogelijk in overleg treden.

A.7.5.      Behalve indien en voor zover schriftelijk anders overeengekomen geschieden leveringen op het bedrijf van de Leverancier. Het risico voor de te leveren zaken gaat steeds en blijven over op de afnemer op het tijdstip dat de afnemer de zaken op het bedrijf van de Leverancier ophaalt. Het transportrisico komt dan ook volledig voor het risico van de afnemer.

 

A.8         Overmacht

 

A.8.1       Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst die leverancier of afnemer niet kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan de schuld van leverancier of afnemer, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van leverancier of afnemer komt. Onder overmacht wordt mede verstaan overmacht van toeleveranciers van leverancier, het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door afnemer aan leverancier zijn voorgeschreven evenals gebrekkigheid van zaken, materialen, programmatuur van derden waarvan het gebruik door afnemer aan leverancier is voorgeschreven, alsmede oorlogen, natuurrampen etc.

A.8.2       In geval van tijdelijke overmacht, waaronder begrepen de situatie dat een door afnemer besteld goed / product tijdelijk niet meer voorradig is, is leverancier gerechtigd de beoogde leveringstermijn te verlengen met tijd, gedurende welke de tijdelijke overmacht voortduurt.

A.8.3       In geval van blijvende overmacht, waaronder wordt verstaan een omstandigheid waarop leverancier of afnemer geen invloed heeft noch redelijkerwijs kan hebben en die de levering of terbeschikkingstelling van goederen of producten respectievelijk de verrichting van werkzaamheden en/of diensten onmogelijk maakt, daaronder begrepen de situatie dat een gekocht goed is uitverkocht is leverancier respectievelijk afnemer gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden. In geval van overmacht kan afnemer geen vergoeding van door hem geleden schade van leverancier vorderen, onverminderd het bepaalde in artikel 6:78 BW.

 

 

 

A.9         Reclames en klachten; retourzendingen

 

A.9.1       Tenzij anders is overeengekomen, dient afnemer klachten over de geleverde of ter beschikking gestelde goederen of producten respectievelijk de verrichte werkzaamheden en/of diensten binnen 7 dagen na levering of terbeschikkingstelling van de goederen of producten respectievelijk nadat een aanvang is gemaakt met de uitvoering van de werkzaamheden en/of diensten schriftelijk en met duidelijke omschrijving van de klachten aan leverancier mee te delen. Bij gebreke van een dergelijke mededeling vervalt elke aanspraak jegens leverancier ter zake van de gebreken in de geleverde of ter beschikking gestelde goederen of producten respectievelijk in de verrichte werkzaamheden en/of diensten.

A.9.2       Tenzij anders overeengekomen, is afnemer uitsluitend gerechtigd goederen of producten aan leverancier retour te zenden, indien aan afnemer andere dan de door hem bestelde en/of beschadigde goederen of producten zijn geleverd of ter beschikking zijn gesteld.

A.9.3       Afnemer is verplicht de retour te zenden goederen of producten inclusief het originele verzenddocument en/of originele adreslabel in een deugdelijke verpakking te retourneren en dient bij de retourzending de reden daarvan schriftelijk mee te delen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Na ontvangst van de retour gezonden goederen of producten zal leverancier, indien deze de retourzending gegrond acht, zo spoedig mogelijk alsnog de door afnemer bestelde en/of onbeschadigde goederen of producten leveren of ter beschikking stellen.

 

A.10       Voorbehoud van eigendom en rechten, zaaksvorming en retentie

 

A.10.1     Leverancier behoudt zich de eigendom van alle door hem aan afnemer geleverde zaken voor, zolang afnemer niet volledig heeft voldaan aan zijn (betalings)verplichting(en) jegens leverancier uit hoofde van de overeenkomsten van leveranties of terbeschikkingstelling van zaken of producten en/of verrichting van werkzaamheden en/of diensten, vorderingen terzake van een tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten daaronder begrepen.

A.10.2     Afnemer verplicht zich reeds nu voor alsdan op eerste verzoek van leverancier een bezitloos pandrecht te vestigen op alle in A.10.1 bedoelde zaken, door ondertekening van deze voorwaarden en registratie van deze voorwaarden bij de belastingdienst, voorzover het eigendomsvoorbehoud van leverancier op deze zaken te eniger tijd mocht blijken teniet te zijn gegaan, dan wel anderszins zekerheid ten behoeve van leverancier te verstrekken.

A.10.3     Indien afnemer (mede) uit door leverancier geleverde zaken een nieuwe zaak vormt, vormt afnemer die zaak slechts voor leverancier en houdt afnemer de nieuw gevormde zaak voor leverancier totdat afnemer alle uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan; leverancier heeft in dat geval tot het moment van volledige voldoening door afnemer alle rechten als eigenaar van de nieuw gevormde zaak.

A.10.4     Rechten worden in voorkomend geval aan afnemer steeds verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat afnemer de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

A.10.5     De door leverancier aan afnemer geleverde of ter beschikking gestelde goederen of producten zijn vanaf het moment van feitelijke aflevering aan afnemer volledig voor diens rekening en risico.

 

A.11       Intellectuele en industriële eigendomsrechten

 

A.11.1     Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde ontwerpen, rapporten, offertes, en zaken evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij leverancier, diens licentiegevers of diens toeleveranciers.

               Afnemer verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Een aan afnemer toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief en niet-overdraagbaar aan derden.

A.11.2     Het is afnemer niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen, modellen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de zaken te verwijderen of te wijzigen.

A.11.3     Leverancier vrijwaart afnemer tegen elke rechtsvordering van een derde welke gebaseerd is op de bewering dat door leverancier zelf ontwikkelde zaken of andere materialen inbreuk maken op een in Nederland geldend recht van intellectuele of industriële eigendom onder de voorwaarde dat afnemer leverancier onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan leverancier. Afnemer zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan leverancier verlenen om zich, indien nodig in naam van afnemer, tegen deze rechtsvorderingen te verweren. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien de verweten inbreuk verband houdt (i) met door afnemer ter gebruik, bewerking, verwerking of incorporatie aan leverancier ter beschikking gestelde materialen, dan wel (ii) met wijzigingen die afnemer heeft aangebracht of door derden heeft laten aanbrengen. Indien in rechte onherroepelijk vaststaat dat de door leverancier zelf ontwikkelde zaken of andere materialen inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele of industriële eigendom of indien naar het oordeel van leverancier een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal leverancier zo mogelijk zorg dragen dat afnemer het geleverde, of functioneel gelijkwaardige zaken of de betreffende andere materialen ongestoord kan blijven gebruiken, bijvoorbeeld door aanpassing van de inbreukmakende onderdelen of door verwerving van een gebruiksrecht ten behoeve van afnemer. Indien leverancier naar zijn uitsluitend oordeel niet of niet anders dan op voor hem (financieel) onredelijk bezwarende wijze kan zorg dragen dat afnemer het geleverde ongestoord kan blijven gebruiken, zal leverancier het geleverde tegen creditering van de verwervingskosten onder aftrek van een redelijke gebruiksvergoeding terugnemen. Leverancier zal zijn keuze in dit kader niet maken dan na overleg met afnemer. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid of vrijwaringsverplichting van leverancier wegens schending van rechten van intellectuele of industriële eigendom van een derde is geheel uitgesloten, daaronder begrepen aansprakelijkheid en vrijwaringsverplichtingen van leverancier voor inbreuken die veroorzaakt worden door het gebruik van de geleverde zaken en/of materialen (i) in een niet door leverancier gemodificeerde vorm, (ii) in samenhang met niet door leverancier geleverde of verstrekte zaken of (iii) op een andere wijze dan waarvoor de zaken en/of andere materialen zijn ontwikkeld of bestemd.

A.11.4   Afnemer garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan leverancier van zaken, voor websites bestemd materiaal (beeldmateriaal, tekst, muziek, domeinnamen, logo's etc.), databestanden, of andere materialen, waaronder ontwerpmateriaal, met het doel van gebruik, bewerking, installatie of incorporatie (bijv. in een website). Afnemer zal leverancier vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden

 

A.12       Aansprakelijkheid van leverancier en vrijwaring

 

A.12.1     De aansprakelijkheid van de leverancier is beperkt tot opzet of grove schuld van leverancier.

A.12.2     Voornoemde aansprakelijkheid van leverancier is beperkt tot vergoeding van uitsluitend directe schade, tot maximaal een bedrag gelijk aan de voor die prestatie bedongen prijs (excl. omzetbelasting).

A.12.3     Alle aansprakelijkheid van de leverancier voor indirecte c.q. gevolgschade schade is uitgesloten. Daar onder wordt onder meer verstaan de gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie etc.

A.12.4     De aanwezigheid van een gebrek met betrekking tot geleverde of ter beschikking gestelde goederen, producten of verrichte werkzaamheden en/of diensten geeft afnemer nimmer recht tot opschorting of verrekening van zijn betalingsverplichtingen.

A.12.5     Leverancier is voorts niet aansprakelijk voor geleden schade van welke aard en door welke oorzaak dan ook ontstaan, die het gevolg is van onjuist en/of ondeskundig gebruik van door leverancier geleverde of ter beschikking gestelde goederen, producten of verrichte werkzaamheden en/of diensten. Ter zake van adviezen, die leverancier verstrekt zonder dat daaraan een uitdrukkelijk op het verstrekken van advies gerichte schriftelijke overeenkomst ten grondslag ligt, is alle aansprakelijkheid van leverancier uitgesloten, behoudens voorzover er sprake is van opzet of grove schuld zijdens leverancier.

 

A.13       Beëindiging van de overeenkomst

 

A.13.1     Leverancier heeft het recht de overeenkomst met afnemer – zonder schadeloosstelling jegens afnemer – met onmiddellijke ingang voor de toekomst door middel van een schriftelijke kennisgeving, zonder (nadere) voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien:

  1. afnemer ondanks deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van enige op hem rustende verplichting;
  2. aan afnemer (al of niet voorlopig) surséance van betaling wordt verleend of afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, afnemer een verzoek tot toepassing van een schuldsaneringsregeling indient of afnemer onder curatele of bewind wordt gesteld;
  3. ten laste van afnemer beslag wordt gelegd op diens vermogensbestanddelen;
  4. afnemer zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt of anderszins liquideert en/of zijn bedrijfsactiviteiten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van leverancier ingrijpend wijzigt of aan een derde overdraagt.

A.13.2      In geval van beëindigíng van de overeenkomst zijn alle door afnemer aan leverancier verschuldigde betalingen onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar.

A.13.3      Leverancier is wegens voornoemde beëindiging van de overeenkomst jegens afnemer nimmer tot enige schadevergoeding of betaling gehouden, onverminderd het recht van leverancier op volledige schadevergoeding wegens schending door afnemer van zijn verplichtingen als hiervoor bedoeld en onverminderd leverancier overigens terzake toekomende rechten.

 

 

 

 

  1. 14 Geheimhouding

 

A.14.1     De afnemer verplicht zich tot geheimhouding ten aanzien van de door of namens Leverancier ter beschikking gestelde gegevens en inlichtingen. Afnemer zal de gegevens en inlichtingen niet zonder schriftelijke toestemming van de leverancier aan derden mededelen of verstrekken.

A.14.2.    Afnemer heeft het recht om, voor promotiedoeleinden, aan derden te communiceren dat een opdracht wordt uitgevoerd voor afnemer of dat de opdracht uitgevoerd voor de afnemer, met inachtneming van lid 1.

 

A.15       Toepasselijk recht en geschillen

 

A.15.1     Op elke door leverancier met afnemer gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

A.15.2     Alle geschillen, voortvloeiend uit of samenhangend met een door leverancier met afnemer gesloten overeenkomst, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van leverancier, voorzover wettelijke bepalingen zich daartegen niet verzetten.